Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego siudaizm.com

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedającym, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określany przez Kupującego podczas zakładania Konta. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w dowolnym momencie w ustawieniach Konta.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy siudaizm.com prowadzony przez Sprzedającego pod adresem siudaizm.com.

Koszyk – oznacza usługę udostępnianą każdemu Kupującemu oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, umożliwiającą mu zakup jednego lub kilku Produktów oraz wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki).

Produkt – oznacza towar oferowany do sprzedaży lub sprzedawany przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu na rzecz Kupującego. 

Ebook – oznacza egzemplarz książki w postaci cyfrowej (plik PDF, EPUB, MOBI lub inny przeznaczony do odczytu na urządzeniach elektronicznych wyposażonych w oprogramowanie służące do odczytu książek elektronicznych, typu komputer osobisty, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych itp.), dostarczany Klientowi w ramach wykonania Umowy Sprzedaży wyłącznie jako treść cyfrowa, niezapisana na nośniku materialnym. Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy zakupu ebooka ze względu na cyfrowy charakter Produktu oraz wynikające z niego prawa autorskie.

Cena – oznacza określoną w złotych polskich kwotę wynagrodzenia brutto (tj. uwzględniającego wartość należnego podatku od towarów i usług – VAT) należnego Sprzedającemu tytułem przeniesienia własności Produktu na Kupującego zgodnie z Umową Sprzedaży.

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu określający Produkt, który zamierza zakupić Kupujący oraz dane Kupującego konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedającemu stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
Sprzedający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Janusz Siudaj, pod adresem: ul. Żołnierska 13 lok. 6, 20-801 Lublin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 7141091971, nr  REGON 387054540.

Umowa Sprzedaży – zawierana na warunkach uzgodnionych przez Strony oraz określonych Regulaminem, umowa na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktu objętego Zamówieniem i wydać mu Produkt, a Kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną w Zamówieniu Cenę powiększoną o ewentualne koszty wysyłki, niestandardowego opakowania lub innych specyficznych wymagań Konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Żołnierska 13 lok. 6, 20-801 Lublin,
 2. Adres e-mail: hej@siudaizm.com
 3. Telefon: +48 509818609

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Kupujący winien posiadać:

     1.1 komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu,
     1.2 przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript i pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, Kupującemu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

§ 4 PROCEDURA REALIZACJI ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz koszty dostawy zakupionego produktu na adres wskazany przez Kupującego.
 3. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail Kupującego, najpóźniej w momencie dostarczenia produktu.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych podczas składania każdego kolejnego zamówienia.

§ 5 SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Za złożone Zamówienie Kupujący może zapłacić w następujący sposób:

     1.1 zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub kartą płatniczą;
     1.2 za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.

2. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są Przelewy24.

3. Sprzedający informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie (np. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego), Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia po jego wpłynięciu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

     5.1 firma kurierska,
     5.2 dostawa do paczkomatu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

     1.1 w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
     1.2 w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedającego, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Żołnierska 13 lok. 6, 20-801 Lublin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
10. Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
13. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

     1.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     1.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     1.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     1.4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     1.5 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne, pliki lub programy komputerowe dostarczane w formie elektronicznej lub w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     1.6 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     1.7 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wad Produktów Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

     2.1 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
     2.2 przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
     2.2 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
     2.2 żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Żołnierska 13 lok. 6, 20-801 Lublin.
5. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6.Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

     8.1 mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
     8.2 pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
     8.3 bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
     8.4 internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Wydawnictwo Janusz Siudaj

 1. Żołnierska 13 lok. 6, 20-801 Lublin
  adres e-mail: hej@siudaizm.com

Ja, niżej podpisany, ………………………………………………………………. 
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
…………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta 
………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Konsumenta 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis Konsumenta:  …………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Oblicz koszty dostawy